top of page

YLEISET TOIMITUSEHDOT

1. BRIONEN YLEISET TOIMITUSEHDOT
Brione Oy (jäljempänä Brione) on metalliosien valmistamiseen erikoistunut sopimusvalmistaja, joka toimittaa asiakkailleen (jäljempänä ’Tilaaja’) pääasiassa asiakkaittensa suunnitelmien ja piirustusten mukaisia osia ja tuotteita (jäljempänä ’Tuotteet’).


2. SOPIMUS
Sopimus syntyy kun,
-Osapuolet allekirjoittavat sopimuksen, tai
-Tilaaja kirjallisesti hyväksyy Brionen tarjouksen, tai
-Brione vahvistaa Tilaajan tilauksen tilausvahvistuksella.


3. TUOTTEIDEN LAATU
Brione sitoutuu noudattamaan Tilaajan Tuotetta koskevia suunnitelmia, piirustuksia ja kirjallisia ohjeita.
Brionen on käytettävä viimeksi hyväksytyn suunnitelman mukaisia tai Tilaajan muuten hyväksymiä valmistusaineita. Brione vastaa valmistusaineiden ja tuotantovälineiden hankinnoista, jollei muuta sovita.
Brionella ei ole oikeutta muuttaa Tuotteen suunnitelmia tai Tuotetta ilman Tilaajan kirjallista hyväksymistä. Brionella on kuitenkin oikeus valita Tuotteelle sopiva tuotantomenetelmä, ellei menetelmää ole määrätty sitovasti Tuotteen suunnitelmassa.
Brione sitoutuu valmistamaan kaikki Tilaajan tilaamat Tuotteet, Tilaajan laatiman kulloinkin voimassa olevaksi sovitun suunnitelman ja/tai Sopijapuolten yhdessä laatiman suunnitelman mukaisesti.


4. TUOTEKEHITYS
Tilaaja vastaa ensisijaisesti Tuotteen varsinaisesta suunnittelu- ja kehitystyöstä sekä kantaa kaikki siitä johtuvat kustannukset. Brionella on oikeus esittää Tilaajalle Tuotteen suunnitelmaan muutoksia. Muutosesityksen kehittäminen valmiiksi suunnitelmaksi on Tilaajan vastuulla.


5. TYÖKALUT, MUUT VALMISTUSVÄLINEET, RAAKA-AINEET
Jos Tuotteiden sopimusvalmistuksessa käytetään Tilaajan työkaluja tai muita valmistusvälineitä tai raaka-aineita, Brione säilyttää omaisuuden erillään Brionen tai Kolmansien osapuolten omaisuudesta sekä merkitsee omaisuuden selvällä tavalla Tilaajalle kuuluvaksi omaisuudeksi. Tilaajalla on oikeus käyttää sanottua omaisuutta itse tai luovuttaa niiden käyttöoikeus Kolmannelle. Tilaaja ei saa menettelyllään vaarantaa Brionen kykyä toimittaa Valmistussopimuksen mukaiset Tuotteet Tilaajalle sovittuna ajankohtana.


6. ALIHANKKIJAN KÄYTTÖ
Brionella on harkintansa mukaan oikeus käyttää alihankkijaa Tuotteen valmistamista varten, ellei alihankkijan käyttöä ole erikseen rajoitettu Yhteistyösopimuksessa tai Valmistussopimuksessa.


7. TOIMITUS
Toimitukset tapahtuvat sovitun toimitusajan tai toimitusohjelman mukaisesti.
Tuotteiden toimitusehto on FCA Porvoo, elleivät Sopijapuolet ole erikseen kirjallisesti sopineet muusta toimitusehdosta.


8. HINNAT, ARVONLISÄVERO JA MAKSUEHTO
Brione sitoutuu myymään Tilaajalle Tuotteet sopimuksen, tarjouksen tai tilausvahvistuksen mukaisin hinnoin. Mahdollisten prototyyppien ja koekappaleiden hinnat ja toimitusehdot sovitaan tapauksittain erikseen Brionen tarjouksen pohjalta.

Hintoihin lisätään Tuotteen toimituspäivänä voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero.
Maksuehto on 14 päivää netto.


9. TOIMITUKSEN TAI MAKSUN VIIVÄSTYMINEN JA VIIVÄSTYKSEN SEURAAMUKSET
Mikäli Brione ei kykene toimittamaan Tuotetta sovitussa ajassa tai valmistajan on syytä varautua siihen, että toimitus tulee viivästymään, Brionen tulee viipymättä ilmoittaa edessä olevasta viivästyksestä Tilaajalle. Vastaavasti, jos Tilaaja ei kykene maksamaan tilattua tai jo toimitettua Tuotetta sovitussa ajassa tai Tilaajan on syytä varautua siihen, että maksu tulee viivästymään, Tilaajan tulee viipymättä ilmoittaa Brionelle mahdollisesta maksun viivästymisestä. Sopijapuolet sitoutuvat viivästystä koskevan ilmoituksen jälkeen viipymättä neuvottelemaan viivästyksen aiheuttamista seurauksista ja toimenpiteistä haittojen rajoittamiseksi.
Omistusoikeus valmistettuihin tuotteisiin siirtyy tilaajalle vasta, kun koko kauppahinta on maksettu.
Tilaaja maksaa Brionelle Viivästyskorkoa laskun arvonlisäveron sisältävästä viivästyneestä määrästä Korkolain mukaan.


10. YLIVOIMAINEN ESTE
Ylivoimaiseen esteeseen sovelletaan voimassaolevan kauppalain määräyksiä.


11. IMMATERIAALIOIKEUDET
Kaikki Tuotteisiin liittyvät ja niiden kehittelyssä sekä Sopijapuolten yhteistyön tuloksena Tuotteisiin syntyvät immateriaalioikeudet ovat Tilaajan omaisuutta, ellei muusta ole Sopijapuolten kesken kirjallisesti sovittu, tai muuta johdu Kolmannen oikeudesta. Tilaaja vastaa siitä, että Tuotteen valmistaminen Brionella ei loukkaa Kolmannen immateriaalioikeuksia.

Kaikki Brionen kehittämät valmistusmenetelmät ovat Brionen immateriaalioikeuksia, ellei muusta ole Sopijapuolten kesken kirjallisesti sovittu. Brione vastaa siitä, että sen käyttämät valmistusmenetelmät eivät loukkaa Kolmannen immateriaalioikeuksia.


12. LUOTTAMUKSELLISUUS JA SALASSAPITO
Sopijapuolet ovat velvollisia pitämään salassa kaikki sopimuksen voimassaoloaikana toisiltaan luottamuksellisena saamansa tiedot, ja sitoutuvat, sekä sopimuksen voimassaoloaikana, että sen päättymisen jälkeen olemaan hyväksikäyttämättä niitä tai ilmaisematta niitä ulkopuolisille.


13. KILPAILUKIELTO JA NIITÄ KOSKEVAT MARKKINAT
Brione sitoutuu olemaan suoraan tai osakkuus- tai tytäryhtiöidensä kautta valmistamatta tai valmistuttamatta Kolmannelle tuotetta Tilaajan suunnitelman ja/tai piirustusten pohjalta.
Brione sitoutuu olemaan antamatta Kolmansille Tilaajan Tuotetta koskevaa konsultointia ilman Tilaajan kirjallista lupaa.


14. TUOTEVASTUU
Brione sitoutuu Tuotevastuuvakuutuksensa puitteissa korvaamaan Tilaajalle Tuotteen Tuotevahingot, jotka Tilaaja on lainvoimaisella tuomiolla määrätty tai sovintosopimuksella sovittu maksamaan Tuotevahinkoa kärsineelle kolmannelle osapuolelle valmistus- tai materiaalivirheestä, joka on Brionen vastuulla. Brione ei kuitenkaan vastaa valmistus- tai materiaalivirheistä, jos Tuote on valmistettu Tilaajan määräämällä tavalla ja määräämistä materiaaleista. Brionen tuotevastuu rajoittuu maantieteellisesti alueelle, jolla Brionella on voimassa oleva Tuotevastuuvakuutus.
Sovintoon perustuvan korvausvelvollisuuden edellytyksenä on, että myös Brione hyväksyy sovinnon ja että tuotevastuuriidan kaikki osapuolet samalla vakuuttavat kirjallisesti Brionelle, että niillä ei ole riitaan liittyen muita vaatimuksia Brionea kohtaan.
Brione ei ole vastuussa Tilaajan asianosais- ja oikeudenkäyntikuluista tuotevastuuriidoissa.
Tilaaja sitoutuu viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan Brionelle, jos Tilaajan tietoon on tullut väite, että henkilölle tai Kolmannen omaisuudelle olisi aiheutunut vahinkoa Tuotteesta. Brione ei vastaa Tilaajalle muista kuin tässä kohdassa 14. mainituista virheistä. Brione ei myöskään vastaa virheen ostajalle aiheuttamista tuotantotappioista, saamatta jääneestä voitosta, eikä muusta taloudellisesta seurannaistappiosta.


15. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTÄMINEN
Nämä Toimitusehdot ovat tilaajakohtaisesti voimassa toistaiseksi ja niitä voidaan muuttaa Sopijapuolten kesken vain Sopijapuolten keskinäisellä kirjallisella sopimuksella.


16. MUUT EHDOT
Kaikki Sopimuksia koskevat muutokset on tehtävä kirjallisesti. Muutoksen on astuakseen voimaan osapuolten toimesta päivättävä ja allekirjoitettava.
Sopimuksia ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.


17. RIITOJEN RATKAISEMINEN
Näiden Toimitusehtojen tulkinnasta sekä Sopijapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen neuvotteluissa, saadaan riitaisuudet jättää Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

WhatsApp_icon 2.png
bottom of page