top of page

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

 1. BRIONES ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR
  Brione Oy (nedan kallat Brione) är en kontraktstillverkare specialiserad på tillverkning av metallkomponenter, som levererar till sina kunder (nedan kallade 'Beställaren') huvudsakligen delar och produkter enligt kundernas planer och ritningar (nedan kallade 'Produkterna').
   

 2. AVTAL

Ett avtal uppkommer när,

 • Parterna undertecknar avtalet, eller

 • Beställaren skriftligt godkänner Briones offert, eller

 • Brione bekräftar Beställarens order med en orderbekräftelse.
   

 1. PRODUKTERNAS KVALITET
  Brione åtar sig att följa Beställarens planer, ritningar och skriftliga anvisningar gällande Produkten.

  Brione ska använda tillverkningsmaterial enligt den senast godkända planen eller annat av Beställaren godkänt material. Brione ansvarar för inköp av tillverkningsmaterial och produktionsverktyg, om inte annat överenskommits.
  Brione har inte rätt att ändra Produktens planer eller Produkt utan Beställarens skriftliga godkännande. Brione har dock rätt att välja lämplig produktionsmetod för Produkten, om inte metoden har bestämts bindande i Produktens plan.

  Brione åtar sig att tillverka alla Produkter som Beställaren beställt, enligt den aktuella planen som antingen upprättats av Beställaren eller gemensamt av Parterna.
   

 2. PRODUKTUTVECKLING

 • Beställaren ansvarar huvudsakligen för den faktiska designen och utvecklingen av Produkten samt bär alla kostnader som uppstår därifrån. Brione har rätt att föreslå ändringar i Produktens plan till Beställaren. Utvecklingen av ändringsförslaget till en färdig plan är Beställarens ansvar.
   

 1. VERKTYG, ÖVRIGA TILLVERKNINGSVERKTYG, RÅVAROR

 • Om Beställarens verktyg, andra tillverkningsverktyg eller råvaror används i kontraktstillverkningen av Produkterna, ska Brione förvara egendomen separat från Briones eller tredje parters egendom samt tydligt märka egendomen som tillhörande Beställaren. Beställaren har rätt att använda den nämnda egendomen själv eller överlåta användningsrätten till en tredje part. Beställaren får inte genom sitt agerande äventyra Briones förmåga att leverera Produkterna enligt tillverkningsavtalet vid överenskommen tidpunkt.
   

 1. ANVÄNDNING AV UNDERLEVERANTÖRER

 • Brione har enligt eget omdöme rätt att använda underleverantörer för tillverkningen av Produkten, om inte användningen av underleverantörer specifikt begränsats i samarbetsavtalet eller tillverkningsavtalet.

 1. LEVERANS

Leveranser sker enligt överenskommen leveranstid eller leveransschema.

 • Produkternas leveransvillkor är FCA Porvoo, om inte Parterna separat skriftligen har kommit överens om annat leveransvillkor.
   

 1. PRISER, MOMS OCH BETALNINGSVILLKOR

 • Brione åtar sig att sälja Produkterna till Beställaren till priser enligt avtalet, offerten eller orderbekräftelsen. Priser för eventuella prototyper och provexemplar samt leveransvillkor överenskommes separat i varje fall utifrån Briones offert.

  Till priserna läggs mervärdesskatt enligt den skattesats som gäller på Produktens leveransdag.

  Betalningsvillkor är 14 dagar netto.
   

 1. FÖRSENING AV LEVERANS ELLER BETALNING OCH KONSEKVENSER AV FÖRSENING
  Om Brione inte kan leverera Produkten inom överenskommen tid, eller om tillverkaren bör förbereda sig på att leveransen kommer att försenas, ska Brione omedelbart meddela Beställaren om den förestående förseningen. På samma sätt, om Beställaren inte kan betala för beställd eller redan levererad Produkt inom överenskommen tid, eller om Beställaren bör förbereda sig på att betalningen kommer att försenas, ska Beställaren omedelbart meddela Brione om den möjliga betalningsförseningen. Efter meddelandet om förseningen ska Parterna omedelbart förhandla om förseningens konsekvenser och åtgärder för att begränsa skadorna.

  Äganderätten till de tillverkade produkterna övergår till Beställaren först när hela köpeskillingen har betalats.


 • Beställaren betalar Brione förseningsränta enligt Räntelagen på det försenade beloppet inklusive mervärdesskatt.
   

 1. FORCE MAJEURE

 • Force majeure regleras av de bestämmelser som gäller enligt gällande köplag.
   

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 • Alla immateriella rättigheter relaterade till Produkterna och de som uppstår i utvecklingen av Produkterna eller som resultat av Parternas samarbete tillhör Beställaren, om inte annat har avtalats skriftligen mellan Parterna, eller om annat inte följer av en tredje parts rättigheter. Beställaren ansvarar för att tillverkningen av Produkten hos Brione inte inkräktar på en tredje parts immateriella rättigheter.
  Alla tillverkningsmetoder utvecklade av Brione är Briones immateriella rättigheter, om inte annat har avtalats skriftligen mellan Parterna. Brione ansvarar för att de tillverkningsmetoder som används inte inkräktar på en tredje parts immateriella rättigheter.

 1. FÖRTROENDE OCH SEKRETESS

 • Parterna är skyldiga att hålla all information de erhåller från varandra under avtalets giltighetstid konfidentiell, och åtar sig, både under avtalets giltighetstid och efter dess upphörande, att inte utnyttja eller avslöja sådan information till utomstående.
   

 1. KONKURRENSFÖRBUD OCH BERÖRDA MARKNADER
  Brione åtar sig att inte direkt eller genom sina dotter- eller intressebolag tillverka eller låta tillverka för tredje part produkter baserade på Beställarens planer och/eller ritningar.

 • Brione åtar sig att inte ge konsultation till tredje parter gällande Beställarens Produkt utan Beställarens skriftliga tillstånd.

 

 1. PRODUKTANSVAR

Inom ramen för sin produktansvarsförsäkring åtar sig Brione att ersätta Beställaren för produktskador på Produkten, som Beställaren är skyldig att betala till en tredje part som lidit produktskador, enligt en lagakraftvunnen dom eller en förlikningsöverenskommelse, på grund av tillverknings- eller materialfel som är Briones ansvar. Brione är dock inte ansvarig för tillverknings- eller materialfel om Produkten har tillverkats enligt Beställarens anvisningar och material. Briones produktansvar är geografiskt begränsat till det område där Brione har en gällande produktansvarsförsäkring.

 

En förutsättning för ersättningsskyldigheten baserad på förlikning är att även Brione godkänner förlikningen och att alla parter i produktansvarstvisten samtidigt skriftligen försäkrar Brione att de inte har några andra krav mot Brione relaterade till tvisten.

Brione är inte ansvarig för Beställarens parts- och rättegångskostnader i produktansvarstvister. Beställaren åtar sig att omedelbart skriftligen informera Brione om Beställaren får kännedom om ett påstående att en person eller en tredje parts egendom har skadats av Produkten.

Brione är inte ansvarig för andra fel än de som nämns i detta avsnitt 14. Brione är inte heller ansvarig för förluster i produktionen, utebliven vinst eller andra ekonomiska följdskador orsakade av felet.
 

 1. AVTALETS GILTIGHET OCH UPPHÖRANDE

 • Dessa Leveransvillkor är giltiga på kundspecifik basis tills vidare och kan endast ändras genom ett skriftligt avtal mellan Parterna.
   

 1. ÖVRIGA VILLKOR
  Alla ändringar i avtal måste göras skriftligt. För att en ändring ska träda i kraft måste den dateras och undertecknas av parterna.

 • Avtalet får inte överlåtas till en tredje part utan den andra partens förhandsgodkännande.
   

 1.  TVISTLÖSNING

 • Tvister som uppstår från tolkningen av dessa leveransvillkor eller från avtal mellan Parterna ska i första hand lösas genom förhandlingar. Om parterna inte kan komma överens genom förhandlingar, kan tvisterna lämnas till Östra Nylands tingsrätt för avgörande.

WhatsApp_icon 2.png
bottom of page