top of page
Etsi
  • Writer's pictureBrione Oy

Miksi teollisuutta siirtyy nyt Kiinasta takaisin Suomeen?

Viime vuosikymmenen aikana olemme nähneet merkittäviä muutoksia valmistusteollisuudessa globaalilla tasolla. Tuotannon siirtäminen Suomesta Kiinaan ja muihin alhaisen kustannustason maihin alkoi merkittävästi 1990-luvulla ja jatkui voimakkaana 2000-luvun alussa.


Globalisaation myötä yritykset hakeutuivat hyödyntämään alhaisempia tuotantokustannuksia, suurempia markkinoita ja tehokkaampia toimitusketjuja. Kiina, joka avasi talouttaan ja houkutteli ulkomaisia investointeja erityisesti Deng Xiaopingin talousuudistusten jälkeen 1980-luvulta alkaen, nousi yhdeksi suosituimmaksi kohteeksi tuotannon siirroille.Uusi trendi - "reshoring"


Viime vuosina on havaittu kuitenkin uusi trendi, jossa suomalaiset yritykset ovat alkaneet siirtää tuotantoaan takaisin Suomeen. Tämä liikehdintä ei ole sattumaa, vaan se on vastaus kasvavaan tarpeeseen yhdistää korkea laatu ja kilpailukykyiset toimitusajat. Tässä kehityksessä Brione Oy, Suomen eturivin ohutlevytuotannon sopimusvalmistaja, on ottanut johtavan roolin.


Tuotannon palauttaminen Suomeen, usein viitattu termillä "reshoring", on herättänyt laajaa keskustelua teollisuuden piirissä. Taustalla on monia syitä, kuten globaalien toimitusketjujen haavoittuvuus, tarve nopeisiin toimituksiin ja kasvava tietoisuus ympäristövaikutuksista.


Brione on ollut eturintamassa vastaamassa näihin haasteisiin, osoittaen että kotimainen valmistus voi olla sekä kilpailukykyinen että kestävä vaihtoehto.Mikä globaalissa tuotantoketjussa on vialla?


Globalisaation myötä monien yritysten tuotantoketjut ovat laajentuneet ympäri maailmaa. Erityisesti Aasia, eritoten Kiina ja Intia, on noussut valmistusteollisuuden keskukseksi sen tarjoamien kustannusetujen vuoksi.


Kustannusetu onkin kaventunut selvästi viime vuosina sikäläisen rajun palkkakehityksen myötä.

Tämä siirtymä on tuonut mukanaan sekä mahdollisuuksia että merkittäviä haasteita.


Ohutlevytuotteiden valmistuksessa, jossa tarkkuus ja materiaalien laatu ovat keskiössä, yritykset ovat kohdanneet monimutkaisia haasteita toimitusketjujensa hallinnassa.


  1. Yksi suurimmista haasteista on ollut toimitusaikojen piteneminen. Pitkät toimitusketjut tarkoittavat suurempia riskejä viivästyksille, jotka voivat johtua logistisista ongelmista, poliittisista kriiseistä, lakoista tai globaaleista terveyspandemioista, kuten viime vuosina olemme nähneet.

  2. Toinen keskeinen haaste on ollut laadunvalvonta. Vaikka kustannussäästöt ovat olleet aiemmin merkittäviä, on etäisyyden ja kulttuurierojen osoittautunut tekevän laadun johdonmukaisesta ylläpitämisestä haastavaa. Laatuerot johtuvat usein tehtaan suuresta henkilövaihtuvuudesta. On tavallista että silloin kun työntekijä on oppinut tekemään oman työnsä kunnolla, hän lähtee toiseen työpaikkaan paremman palkan perään. Tämä johtaa siihen että laatua on äärimmäisen hankala ylläpitää.

  3. Kolmas, ehkä vähemmälle huomiolle jäänyt haaste on nykyinen maailmanpoliittinen tilanne erilaisine pakotteineen, sekä Kiinan pyrkimys maailman valtiaaksi. Kiina on viime vuosina ottanut uusia askeleita kohti totalitäärisen valtion mallia, ja kilpailu lännen ja varsinkin Yhdysvaltojen kanssa tuo erilaisia riskejä myös suomalaisille yrityksille. Suojelupoliisin vuosittaisessa tiedotustilaisuudessa SUPO arvioi Suomeen kohdistuvat pääasialliset riskit tulevan Venäjän ja uskonnollisten terroristijärjestöjen lisäksi myös Kiinasta.

Brione, tunnistaen nämä haasteet, on ottanut proaktiivisen lähestymistavan. Yritys on keskittynyt kehittämään omaa tuotantoaan Suomessa, mikä ei ainoastaan lyhennä toimitusketjuja vaan myös parantaa laadunvalvontaa ja joustavuutta asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tämä on mahdollistanut Brionen vastaamisen markkinoiden kysyntään nopeammin ja tehokkaammin, samalla kun on säilytetty korkea laatu, josta suomalainen työ on tunnettu. 


Panostus kotimaiseen tuotantoon ei ole ainoastaan strateginen valinta. Se on myös vastaus monien asiakkaiden kasvaviin odotuksiin, jotka arvostavat kestäviä toimintatapoja ja lyhyempiä toimitusketjuja. Näin ollen, suomalainen ohutlevytuotanto ei ainoastaan vastaa nykyisiin haasteisiin, vaan asettaa myös standardin tulevaisuuden ohutlevytuotteiden valmistukselle.Hinta-laatusuhde ja lyhyemmät toimitusajat


Kun tuotantoa palautetaan Kiinasta Suomeen, keskeisessä roolissa ovat hinta-laatusuhde ja toimitusajat. Brione on oivaltanut, että kilpailuedun ylläpitäminen ei pelkästään nojaudu alhaisiin valmistuskustannuksiin, vaan myös tuotteiden laatuun ja kykyyn toimittaa ne nopeasti asiakkaille. Tämä on erityisen merkittävää ohutlevytuotteiden valmistuksessa, jossa monimutkaiset ja tarkkuutta vaativat tuotteet ovat yleisiä.Hinta-laatusuhteen osalta suomalaiset ohutlevytuotteiden valmistajat ovat usein edelläkävijöitä. Brione on panostanut moderniin valmistusteknologiaan ja prosessien tehostamiseen. Näiden toimenpiteiden ansiosta yritys pystyy tuottamaan korkealaatuisia ohutlevytuotteita kilpailukykyiseen hintaan. Etenkin asiakkaille, jotka arvostavat tuotteiden pitkäikäisyyttä ja toimintavarmuutta, Brionen valmistamat tuotteet tarjoavat merkittävää lisäarvoa verrattuna halvempiin, mutta usein laadultaan heikompiin vaihtoehtoihin.


Toimitusajat ovat toinen alue, jossa suomalainen toimija erottuu Kiinalaisista kilpailijoistaan. Kun tuotanto tapahtuu lähempänä asiakasta, logistiset viivästykset vähenevät huomattavasti. Tämä ei ainoastaan nopeuta toimituksia, vaan myös lisää toimitusvarmuutta. Brione on osoittanut, että sen kyky reagoida nopeasti asiakkaiden tarpeisiin ja toimittaa tuotteita lyhyellä aikavälillä on keskeinen tekijä pitkäaikaisten asiakassuhteiden rakentamisessa ja ylläpitämisessä.


Tämän päivän liiketoimintaympäristössä, jossa markkinat voivat muuttua nopeasti, yritysten on kyettävä mukautumaan tilanteeseen joustavasti. Tämän takia tuotannon pitäminen Suomessa on yhä enenevässä määrin kilpailuetu.Teknologinen edelläkävijyys ja joustavuus


Teknologian rooli on keskeinen, kun puhutaan tuotannon paluusta Suomeen, erityisesti ohutlevyvteollisuuden kontekstissa.


Automaatio ja edistykselliset valmistustekniikat, kuten laserleikkaus, laserhitsaus ja taivutusautomaatit, mahdollistavat monimutkaisten ja tarkkuutta vaativien osien tuotannon nopeasti ja tehokkaasti. Tämä ei ainoastaan lyhennä toimitusaikoja, vaan myös minimoi virheet tuotantoprosessissa, mikä puolestaan nostaa lopputuotteen laatua.


Teknologian avulla yritys pystyy mukautumaan nopeasti muuttuviin tilausmääriin ja tuotemäärittelyihin. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi Brione pystyy tarjoamaan räätälöityjä ratkaisuja, jotka vastaavat täsmälleen asiakkaiden vaatimuksiin, oli kyseessä sitten pieni erikoiserä tai suuremman mittakaavan tuotanto.


Tämän päivän liiketoimintaympäristössä, jossa muutos on ainoa varmuus, teknologisen edelläkävijyyden ja joustavuuden yhdistelmä on monelle suomalaiselle alihankkijalle strateginen etu. Älykäs suunnittelu, kokenut tuotekehitys, huippu teknologia, automaatiot ja robotiikka ovat yksi suurimmista syistä miksi tuotantoa siirtyy nyt takaisin Suomeen.
Kestävä kehitys ja paikallinen tuotanto


Kestävä kehitys on noussut tärkeäksi teemaksi teollisuudessa, ja Brione on ottanut tämän haasteen vastaan integroimalla YK:n kestävän kehityksen periaatteita koko toimintaansa.


Paikallisen tuotannon edistäminen ei ainoastaan tue taloudellista kestävyyttä tarjoamalla työpaikkoja ja vahvistamalla paikallista taloutta, vaan sillä on myös merkittäviä ympäristöhyötyjä. Kun tuotanto tapahtuu lähellä asiakkaita ja tehokkaasti, logististen prosessien hiilijalanjälki pienenee merkittävästi!


Monet suomalaiset yritykset, Brione etunenässä, on sitoutunut käyttämään ympäristöystävällisiä materiaaleja ja prosesseja, mikä näkyy kaikessa toiminnassa raaka-aineiden hankinnasta valmiiden tuotteiden toimitukseen. Pyrimme jatkuvasti vähentämään jätettä ja tehostamaan energiankäyttöä, mikä ei ainoastaan pienennä ympäristövaikutuksia vaan myös alentaa kustannuksia, hyödyttäen sekä yritystä että sen asiakkaita. Valvomme kaikkien koneiden sähkönkulutusta 24/7 ja olemme onnistuneet pienentämään kulutusta löytämällä hukkakohtia.


Asiakkaat arvostavat yhä enemmän yrityksiä, jotka ottavat vastuun ympäristövaikutuksistaan ja edistävät kestävää kehitystä. Tämän seurauksena Brionen sitoutuminen kestävään kehitykseen ja paikalliseen tuotantoon luo vahvan perustan yritysten brändiille ja lisää asiakasuskollisuutta.Asiakascase: Onnistunut paluu suomalaiseen tuotantoon


Eräs uusimmista esimerkeistä suomalaisen yrityksen kyvystä vastata nykyajan tuotantohaasteisiin on Brionen yhteistyö Lempääläisen Tamergo Oy:n kanssa. Tamergo osti aiemmin suomalaisen kumppanin kautta Armi Aktiivituolin mekaniikkaa Kiinasta. He kohtasivat haasteita erityisesti toimitusketjunsa hallinnassa ja pitkien toimitusaikojen kanssa. Erityisesti isojen tilausten yhteydessä, kun varasto tyhjeni, haasteena oli tuotannon viivästyminen.


Kääntyessään Brione Oy:n puoleen tavoitteena oli erityisesti lyhentää toimitusaikoja ja varmistaa tuotteiden korkea laatu. Brione Oy onnistui kehittämään tuotantoprosessin, joka ylitti selvästi asiakkaan odotukset. Toimitusajat lyhenivät kolmesta kuukaudesta noin 3-4 päivään. Tuotteiden laatu parani ja kustannustehokkuus säilyi kilpailukykyisenä. Tuotannon siirtäminen Suomeen tuo Tamergolle merkittäviä hyötyjä!

Tulevaisuuden näkymät


Tuotannon palauttaminen Suomeen on vastaus logistisiin ja laatuun liittyviin haasteisiin, mutta myös strateginen valinta, joka vastaa kasvaviin vaatimuksiin ympäristövastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä.


Nyt on hyvä hetki pysähtyä ja pohtia, voisiko tuotantoa siirtää takaisin Suomeen. Me uskomme että suomalaiset yritykset pystyvät kilpailemaan laadullaan, nopeudellaan ja toimitusvarmuudella Kiinalaisia kilpailijoita vastaan kunniakkaasti. Uskomme että riskit tuotannon pitämisessä Kiinassa verrattuna niihin hyötyihin ovat epäsuhtanneiset. Nämä riskit voivat realisoitua lyhyessäkin ajassa, riippuen siitä mitä maailmanpolitiikassa tulee tapahtumaan.


Tulevaisuudessa me Brionella aiomme jatkaa investointeja teknologiaan ja prosessien kehittämiseen, varmistaen, että yritys pysyy alansa kärjessä. Samalla yritys pitää kiinni periaatteestaan tukea paikallista taloutta ja yhteisöä, osoittaen, että vastuullinen ja menestyksekäs liiketoiminta kulkevat käsi kädessä.


Suomi nousuun yhteistyöllä!22 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


WhatsApp_icon 2.png
bottom of page